Công điện số 644-CĐ/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới