TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ 1 Lê Thị Hồng Hạnh 02/05/1981 TTCM 2 Phan Thị Thủy 10/07/1981 TPCM 3 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/09/1986 Nhân viên thiết bị 4 Trần Việt Thắng ...